Podstawa prawna

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

2.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912)

3.Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jed.: Dz. U. z 2017 r., poz. 681)

4.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 142)

7.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r., Nr 52, poz. 315)

8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

9.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r., poz. 231)

10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783)

11.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1742)

12.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866)

13.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.)

13a.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1370)

13b.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2257)

14.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. o sposobie przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405)

15.Uchwała Nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

16.Uchwała Nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

17.Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

18.Uchwała Nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 3504)

18a. Uchwała NR LVII/1162/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały NR CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych.Uchwała NR LVII/1162/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały NR CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

19.Uchwała Nr XVI/190/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących wykorzystania środków przyznawanych na utrzymanie oraz remonty cmentarzy i grobów wojennych położonych na terenie miasta Krakowa oraz udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Krakowa

20.Uchwała nr CXIX/1287/06 Rady Miasta Krakowa z 25 października 2006 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Rakowickim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 38, poz. 219)

21.Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Podgórskim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1103)

22.Zarządzenie nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 1341)

23.Zarządzenie nr 14/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-01-03 w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia przetargów na oddawanie do użytkowania nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

24.Zarządzenie nr 13/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-01-03 w sprawie oddawania do użytkowania – dysponowania w trybie przetargu oraz w trybie bezprzetargowym piwnic grobów murowanych czasowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

25.Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i organizacji prowadzenia przetargów ustnych – licytacji na oddawanie do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym piwnic grobów murowanych oraz nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

25a.Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i organizacji prowadzenia przetargów ustnych – licytacji na oddawanie do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym piwnic grobów murowanych oraz nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie.