Działalność ZCK

Statutowy zakres działania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

 • urządzanie, eksploatacja i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na ich terenie,
 • wskazywanie potrzeb rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu programów zakładania nowych cmentarzy komunalnych, rozbudowy istniejących obiektów; ścisła współpraca w realizacji tych zadań z wykonawcami robót,
 • zawieranie umów na prowadzenie inwestycji cmentarnych oraz pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub zastępczego,
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami zieleni wysokiej i niskiej na terenach cmentarzy komunalnych,
 • kontrola nad terminowym, jakościowym przebiegiem nadzorowanych robót w zakresie budowy, rozbudowy, remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych,
 • prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza,
 • utrzymanie we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych (domy pogrzebowe, chłodnie, WC, studnie, ogrodzenia, budynki, czystość alejek, kwater grzebalnych wysypisk wewnętrznych),
 • współpraca z konserwatorem zabytków i ochrony przyrody dotycząca obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych w zakresie prowadzenia ewidencji obiektów, prac konserwatorskich i remontowych,
 • opracowanie projektów regulaminów odnośnie zasad korzystania z obiektów, urządzeń i terenów cmentarzy komunalnych,
 • świadczenia usług grabarskich tj. kopanie grobu, pochowanie, zasypywanie grobu, rozbiórka i prowizoryczne ustawienie nagrobka, otwarcie i zamknięcie grobu murowanego oraz ekshumacja,
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • prowadzenie ewidencji pochowań do grobów ziemnych i murowanych,
 • wydawanie zezwoleń na ekshumacje i porządkowanie grobów murowanych,
 • wydawanie zezwoleń na pochowanie w istniejących grobach ziemnych i murowanych na wniosek osób będących ich dysponentami,
 • prowadzenie ewidencji miejsc przeznaczonych do przekopania oraz przydział miejsc zastępczych,
 • ogłaszanie w styczniu każdego roku w środkach masowego przekazu komunikatu o upływie terminu nienaruszalności grobu ziemnego opłaconego przed 20 laty,
 • przenoszenie uprawnień do stałych grobów ziemnych oraz grobowców o uregulowanym stanie prawnym,
 • prowadzenie ewidencji zastrzeżeń dot. grobów ziemnych stałych i grobowców,
 • wytyczanie grobów murowanych,
 • budowa i sprzedaż części podziemnej grobu murowanego,
 • badania warunków technicznych odnośnie budowy grobu murowanego w miejscu, istniejącego ziemnego,
 • sporządzanie i wydawanie zezwoleń na budowę grobów murowanych i nagrobków,
 • nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem budowanych grobów i nagrobków, nadzór nad właściwym prowadzeniem prac oraz stosowanie sankcji w stosunku do tych, którzy nie przestrzegają ustaleń regulaminowych i obowiązujących przepisów,
 • ustalanie cen za korzystanie z urządzeń i obiektów cmentarnych, które zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa,
 • opracowanie planów rzeczowych i finansowych dla działalności jednostki.