ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 2017-11-30 10:28:11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu skrzyniowego z podwójną kabiną KIA 2900-NW/ROMCAR, nr rej. KR 729KM

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie ZCK, adres j. w.,  w pomieszczeniach Działu Administracji i Kontroli – II piętro, o godz. 10:00.

 

Podstawowe informacje o samochodzie:

Pojemność/moc silnika: 2 902 ccm/92kW (125KM)

Rok produkcji: 2008

Rodzaj nadwozia: ciężarowy ze skrzynią samowyładowczą trójstronną, sterowaną pilotem, z podwójną czterodrzwiową kabiną na 6 osób.

Data pierwszej rejestracji: 24.06.2009 r.

Przebieg w km: 50 900 km

Nr identyfikacyjny (VIN) KNESE06428K346751

Kolor: biały

Badanie techniczne ważne do: 23.06.2018 r.

Pojazd w dobrym stanie technicznym, uszkodzony zawór EGR - do wymiany. Samochód serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi, eksploatowany przez jednego kierowcę.

Wyposażenie kompletne fabryczne: trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, klucz do kół.

Wyposażenie dodatkowe: kpl. opon letnich  wraz z obręczami stalowymi, radioodtwarzacz CD, kpl. dywaników gumowych.

 

Cena wywoławcza: 15 400,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto

 

Samochód można oglądać w dniach 29.11-07.12. 2017 r. w dni robocze, w godz. 10:00 - 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem 608533858 lub 600902070.

 

Warunki udziału w przetargu:

1.      Wpłata wadium w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) gotówką w kasie Zarządu Cmentarzy  Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (parter) w godzinach: pon. 7:30-16:30, wt.-pt. 7:30-15:00, przy czym w dniu 08.12.2017 r. do godz. 9:30 lub przelewem na konto Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998 w terminie do dnia 07.12.2017 r. (data wpływu należności na konto ZCK).

 

2.      Złożenie pisemnej oferty do dnia 8 grudnia 2017 do godz. 9:30 w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, parter – Dziennik Podawczy (pn.-pt. 7:30-15:30) w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, z napisem "Przetarg ofertowy na zakup samochodu KIA 2900-NW, nie otwierać przed 08.12.2017 r., godz. 10:00”, która powinna zawierać następujące dane oferenta:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oferenta, numer telefonu, nr PESEL (osoby prywatne), NIP/KRS (przedsiębiorcy), datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę brutto, oświadczenie oferenta że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu, czytelny podpis. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Druk oferty w załączeniu.

 

Informacje dodatkowe:

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

-   została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

-   nie zawiera wymaganych danych lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przetargowego przez Dyrektora ZCK.

Wadium wpłacone przez nabywcę pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny samochodu.

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży pojazdu w ciągu 7 dni od daty uzyskania informacji o wyborze jego oferty.

 

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ze zwycięzcą przetargu, organizator przetargu może zawrzeć umowę na sprzedaż pojazdu z podmiotem, który zaoferował drugą co do wysokości cenę zakupu. Termin zawarcia umowy z takim oferentem upływa w 7 dniu, licząc od dnia uzyskania informacji o możliwości zawarcia umowy.

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji i Kontroli Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, II p., tel. 12/6199929 – 32, w dni robocze w godz. 7:30-15:30.

ZAŁĄCZNIKI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samochód ciężarowy  KIA 2900-NW/Romcar został sprzedany za kwotę 17 150,00 zł brutto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl